Vilkaviškio Vyskupija
Vilkaviškio vyskupijos tinklapis
Parama Krosnos parapijai
Informacija norintiems ir galintiems paaukiti arba pervesti savo pajamų mokesčio dalį Krosnos parapijos išlaikymui.
Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos Parapijos Tinklapis
Jaunimo Ir Vaikaų Puslapis
Pamokančios istorijos jaunimui ir vaikams, jaunimo ir vaikų mintys, maldynėlis ir maldelės mažiausiems

Jaunimo - Vaikų Puslapis

Pamokančios istorijos jaunimui ir vaikams, jaunimo ir vaikų mintys, maldynėlis ir maldelės mažiausiems

Keistas žodis

Pamokanti istorija vaikams

Žmogus sodinęs medžius

Pamokanti istorijam kai ir vienas žmogus gali labai daug

Maldynėlis Vaikams

Maldynėlis vaikams, bet gali naudoti ir jaunimas

Bulvių Maišas

Pamokanti istorija ir palyginimas su bulvių maišu

Maldelės Mažiausiems

Maldelės Dievuliui ir Angelėliui skirtos mažiausiems

Nuomonės ir pasidalinimai

Čia gali parašyti savo nuomonę ar pasidalinimą tikėjimo tema
Naujausi Įrašai
Naujausi Krosnos parapijos įrašai

Parama Parapijai

By on 2019 gruodžio 4

Parama Krosnos parapija Parama Šeštokų parapijai Dirbantieji ir valstybei mokantys mokesčius, savo nuožiūra, gali skirti savo pajamų mokesčio dalį tam, kam labiausiai to reikia. Skirdami šiuos pinigus Krosnos Šv. Evangelisto Apaštalo Mato parapijai, prisidėsite prie parapijos išlaikymo ir numatomų remonto darbų. Parapija ir bažnyčia reikalinga visiems. Daugelis žmonių kreipiasi į bažnyčią rūpimais klausimais, dėl sakramentų ar […]

Tikėjimas – Vadovas į laimę

By on 2019 gruodžio 4

Tikėjimas – Vadovas į laimę Jūsų Žinutė Parapijai Čia galite parašyti savo pamąstymus, arba nuomonę. Didysis troškimas. Visi mes, žmonės, nepaliaujame trokš­i laimės ir jos ieškoti. Vieni tikisi ją rasti turtuose bei malonumuose, kiti — galioje ir garbėje, dar kiti — meilėje ir draugystėje ar darbe, moksle, kūryboje. Dievą tikintys žmonės laimės ieško bendraudami su […]

Ar Taip Nebūna?

By on 2019 gruodžio 3

Ar Taip Nebūna Jūsų Žinutė Parapijai Čia galite parašyti savo pamąstymus, arba nuomonę. Gal kartais teko girdėti, apie Billi Grem’o dukters dalyvavimą pokalbių laidoje, kurio pagrindinė tema buvo Rugsėjo 11-osios teroristinis aktas JAV.Pokalbių laidos vedėja Džein Kleison uždavė klausimą: Kaip Dievas leido tokiai baisybei įvykti? Anna Grem atsakė labai išsamiai ir blaiviai. Ji pasakė: Aš tikiu, […]

Santuokos Sakramentas

By on 2019 gruodžio 2

Santuokos Sakramentas SANTUOKOS SAKRAMENTO SVARBA IR KILNUMAS 1. Santuokinė sutartis, kuria vyras ir moteris sukuria bendrą gyvenimą, gyvybę ir jėgą ima iš pačios dieviškojo kūrimo pradžios, o Kristų tikintiems ši sutartis pakyla į aukštesnį laipsnį, nes tampa vienu iš Naujojo Testamento sakramentų. 2. Santuoka sudaroma sutuoktinių sutartimi – abipusiu ir neatšaukiamu pasižadėjimu, kuriuo sutuoktiniai laisvai atsiduoda […]

Ligonių Patepimas

By on 2019 gruodžio 2

Ligonių Patepimas Gy­dy­mas Jė­zui ne­bu­vo sa­vi­tiks­lis Li­ga ir kan­čia vi­sais lai­kais bu­vo sun­kiau­si iš­mė­gi­ni­mai žmo­gui. Sirg­da­mas jis pa­jun­ta sa­vo be­jė­giš­ku­mą, su­si­du­ria su sa­vo ri­bo­mis ir pa­ti­ria žmo­giš­ko­jo gy­ve­ni­mo tra­pu­mą. Li­ga jam ga­li kel­ti ne­ri­mą, pa­stū­mė­ti į ne­vil­tį ar pri­vers­ti už­si­sklęs­ti sa­vy­je. Daž­nai li­gos mums pri­me­na mir­tį. Tai­gi jos yra blo­gis, že­mi­nan­tis žmo­gaus oru­mą. Ta­čiau ša­lia vi­sų […]

Kas Yra Atlaidai?

By on 2019 gruodžio 2

Kas Yra Atlaidai Kas Yra Atlaidai Kas yra Atlaidai.  Kai mums per išpažintį jau atleista nuodė­mių kaltė ir amžinoji bausmė, dar lieka laikinoji bausmė, kuri atliekama arba skaistykloje, arba čia, žemėje, atgailos dvasia kenčiant šio gyvenimo vargus, nelaimes, patiriamas skriaudas; arba ji panaikinama vadinamais atlaidais. Taigi, atlaidai yra panaikinimas laikinos bausmės už jau atleistas nuodėmes. […]

Atgailos sakramentas Išganymo istorijoje

By on 2019 gruodžio 2

Atgailos sakramentas Išganymo istorijoje Atgailos sakramentas Išganymo istorijoje Savo gailestingumą Dievas Tėvas parodė, kai Kristuje sutaikė su savimi pasaulį, kai Kristaus Krauju ant kryžiaus sutaikino visa, kas yra žemėje ir danguje. Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, gyveno tarp žmonių, kad juos išlaisvintų iš nuodėmės vergijos ir iš tamsybių pašauktų į savo nuostabiąją šviesą. Todėl ir savo […]

Atgailautojų sutaikinimas Bažnyčios gyvenime

By on 2019 gruodžio 2

Atgailautojų sutaikinimas Bažnyčios gyvenime Atgailautojų sutaikinimas Bažnyčios gyvenime Bažnyčia yra šventa ir drauge nuolat apvalytina Kristus „mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų“ (Ef 5, 25-26), su Bažnyčia, kaip savo sužieduotine, jis susivienijo, ją, kaip savo Kūną ir pilnatvę, jis pripildo savo dieviškų dovanų, per ją visiems žmonėms išlieja savo tiesą ir malonę. Tačiau […]

Pasiruošimas Atgailos Sakramentui

By on 2019 gruodžio 2

Pasiruošimas Atgailos Sakramentui Pasiruošimas Atgailos Sakramentui Kaip susigrąžinti malonę? Kančia ir mirtimi ant kry­žiaus Kristus nupelnė nuodėmių atleidimą visiems bendrai, o kad kiekvienas gautume po Krikšto padarytų nuodėmių atlei­dimą, turime naudotis Atgailos sakramentu — eiti išpažinties. Atgailos sakramentu Dievas atleidžia mums nuodėmes ir amžinąją bausmę už jas, grąžina pašvenčiamąją malonę arba pagausina ją ir teikia veikiamųjų […]

Maldelės Mažiausiems

By on 2019 gruodžio 1

Maldelės Mažiausiems Mažiausiųjų Maldelės Dievuliui RYTO MALDA     Labas rytas gerasis Dievuli, Labas rytas Tėveli, Motule, Noriu dieną gražiausiai sutikti, Būti geras visiems, nesupykti. Per dienelę gerokai paaugti Ir laimingai naktelės sulaukti RYTMETINĖ MALDA    Linksmas iš miego pabudau,Angelai šypsosi visi.Brangus, Dievuli, dėkui TauUž miegą ir už poilsį,Davei lyg brangią dieną, Dieve Tu Aukoju Tavo garbei jąIr širdį savo pridedu. Palaimink mus visus, […]

Kontaktai
Parašykite mums