Atgailos Sakramentas

Atgailautojų sutaikinimas Bažnyčios gyvenime

Bažnyčia yra šventa ir drauge nuolat apvalytina
Kristus „mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų“ (Ef 5, 25-26), su Bažnyčia, kaip savo sužieduotine, jis susivienijo, ją, kaip savo Kūną ir pilnatvę, jis pripildo savo dieviškų dovanų, per ją visiems žmonėms išlieja savo tiesą ir malonę.

Atgailos sakramentas Išganymo istorijoje

Savo gailestingumą Dievas Tėvas parodė, kai Kristuje sutaikė su savimi pasaulį, kai Kristaus Krauju ant kryžiaus sutaikino visa, kas yra žemėje ir danguje. Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, gyveno tarp žmonių, kad juos išlaisvintų iš nuodėmės vergijos ir iš tamsybių pašauktų į savo nuostabiąją šviesą. Todėl ir savo tarnystę žemėje pradėjo skelbdamas atgailą bei kviesdamas: .Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ (Mk 1, 15).

Kas Yra Atlaidai ?

Kai mums per išpažintį jau atleista nuodė­mių kaltė ir amžinoji bausmė, dar lieka laikinoji bausmė, kuri atliekama arba skaistykloje, arba čia, žemėje, atgailos dvasia kenčiant šio gyvenimo vargus, nelaimes, patiriamas skriaudas; arba ji panaikinama vadinamais atlaidais. Taigi, atlaidai yra panaikinimas laikinos bausmės už jau atleistas nuodėmes.
Krosnos Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Parapija
Alytaus g. 55 Krosna, Lazdijų rajono savivaldybė 67443
Parapijos kodas: 191290938
Tel.: 8-318-42742
Mob. tel.: +370-611-36732
El. paštas: krosna@krosnosparapija.eu