Krikšto Sakramentas

Apie Krikšto Sakramentą

Jau nuo pirmųjų amžių Bažnyčia teikė Krikštą vaikams. Taip ji skelbė visam pasauliui, jog Dievas, mus mylėdamas, nelaukia, kol ateis toks laikas, kai tą meilę galėsime suprasti. Svarbu tai, kad Bažnyčia krikštija visus vaikus: ir sveikus, ir neįgalius, ir turinčius kitokių trūkumų, nes Dievui neegzistuoja žmogiškos ribos.

Krikšto Kilnumas

Krikštas – gyvenimo ir Dievo karalystės durys – yra pirmasis Naujojo įstatymo sakramentas, kurį Kristus įsteigė visiems žmo­nėms, kad jie galėtų pasiekti amžinąją laimę. Šio sakramento tei­kimą kartu su Evangelija jis patikėjo savo Bažnyčiai, pavesdamas apaštalams:

Krikšto dalyviai ir jų pareigos apeigose

Šventosios Dvasios vadovaujama Bažnyčia ragina suaugusius gyventi pagal Evangeliją, o kūdikiai Bažnyčios tikėjimu krikštija­mi ir auklėjami. Todėl labai svarbu, kad katechetai ir kiti tikintie­ji pasauliečiai padėtu kunigams bei diakonams žmones parengti Krikštui.

Vaiko Krikšto Dalyviai ir Jų Pareigos

Kūdikis dar prieš Krikštą ir po jo juk turi teisę į bendruome­nės meilę ir globą. Bendruomenė ir apeigose atlieka savo priedermę, kai po tėvų ir krikštatėvių tikėjimo išpažinimo kartu su krikštytoju išreiš­kia sutikimą.
Krosnos Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Parapija
Alytaus g. 55 Krosna, Lazdijų rajono savivaldybė 67443
Parapijos kodas: 191290938
Tel.: 8-318-42742
Mob. tel.: +370-611-36732
El. paštas: krosna@krosnosparapija.eu